Thursday, September 06, 2007

Reza Shah Pahlavi-Reza Shah the Great Babak Khandani hedayat matin daftari

آئین نو آورد و ره و رسم دگر ساخت
دو سروده از پورداوود برای سالروز برکناری رضاشاه پهلوی

بابك خندانی


"برآمدن مردی چون رضاشاه نه یک حادثه بلکه یک خواست و آرزوی مردمی بود. ما زرتشتیان، چه زرتشتی‌زاده و چه بازگشته به دین، او را به میزان بهرام ورجاوند می دیدیم و کسانی چون شاپور ریپورتر همۀ نفوذ خود را به کار بستند تا با تخت نشستن رضاخان راه برای جبران قادسیه هموار گردد. همین کوشش برای زنده کردن فرهنگ ایرانی بود که برای مسلمانان بسیار گران آمد و همۀ دشمنی خود را به سوی رضاشاه متمرکز کردند. شگفت‌آور است که هیچیک از پادشاهان قاجار که از ایران جز ویرانه‌ای به جای نگذاردند این همه ناسزا نصیبشان نگشت و کسی به سراغ گور ناصرالدین شاه نرفت تا ویرانش کند."


البته بياد داريم كه سال پيش نوكر صفتی بنام هدايت متين دفتری را به بی بی سی آوردند تا همين يورش وحشيانه به كشوری بی طرف و اشقال ميهنمان را كه با بزور بركنار كردن و سپس قتل رضا شاه بزرگ همراه بود، "دوره ی طلايی دموكراسی در ايران" اعلام كند.

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

با درود بر سرباز کوچک:

خدمات رضا شاه بزرگ را، شاید ایرانیان "فردائی" بهتر از ایرانیان "دیروزی" سپاسگو باشند. و شاید در همان "فردا" نیز با دیدی دیگر به برخی از رخدادهای پیشین بنگرند و نتیجه ای متفاوت از آنچه ما از آنها گرفته ایم بگیرند.
روان رضا شاه شاد باد

پ.ن. با سپاس برای لینک ها

1:11 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home