Saturday, August 25, 2007

tv

"چون يهوديان در اروپا موشهای كثيف خوانده می شدند، كارتون تام و جری يك توطئه ی يهودی بود برای حذف كردن آن لقب و بهتر كردن چهره ی موش ها!"

"پروفسور" حسن بلخاری
سمينار فيلم در كانال ٤ جمهوری اسلامی

هنگامی كه معلوم الحالی بنام "اشراقی" را می آورند تا در تلويزيون "اپوزوسيونی" پارس از "انقلاب شكوهمند" سخن بگويد و ابراهيم يزدی ی جلاد و سنجابی روان سوخته را "از بهترين ايرانيان" معرفی كند، و صندلی سانسورشدگانی مانند صور‌اسرافيل را به يك عقب مانده ی پريشان حال می دهند تا در كنار جانوری بمراتب چاپلوس تر از خودش (كه سی دی های "اشعار" هم بيرون داده است!!) برای يكديگر كف بزنند و مظومانه و با طعنه ای تهوع آور از "پيامدهای ناخوشايند سانسور" سخن بگويند.... با در نظر گرفتن اينكه اينها همه "تحصيل" كرده ی غرب و "سكولار دموكرات" های ما معرفی می شوند، از اين جفتك الاسلام های درونمرزی براستی ‌انتظار شنيدن چه چيز ديگری می رود؟

Don't forget to read the comments! ;)

3 Comments:

Anonymous katayoun said...

این مردک، اشراقی، از بستگان خمینی روان سوخته است. اما پرسش اینجاست که چرا ما از خواب بیدار نمیشویم؟

چه ضربه ای شدیدتر و سهمگین تر از انقلاب اسلامی میتوانست بر ما فرود آید، تا ما را از خواب چندین سده ای بیرون بیاورد؟

اسلام را دوست دارند؛ به مذاهب احترام میگذارند، و چه و چه...همه اینها یکسو اما روان پریشی ایشان و دشمنی شان با هر آنچه بوی راستی و درستی و خرد میدهد، در سوی دیگر است. این مسائل تهوع آور، و گیجی آور است، و این درست همان چیزی است که اینان در پی آنند. هر چه ملت گیج تر باشد، اینان خر خویش را براحتی به منزل میرسانند.

12:15 PM  
Anonymous serendip said...

Tom and Jerry was inspired by Obeid Zakani's Moosh and Gorbeh. How are they going to explain that?

These morons are bunch of uneducated bigots. That's all. They represent the Iranian KKK and the Iranian racist red necks.

1:11 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

He displays his stupidity and credentials on a number of levels, no less remarkable being the fact that Tom & Jerry was made by Metro-Goldwyn-Mayer, not Walt Disney! “Jerry, the mouse, put Disney on the map”!? Surely the “professor” is thinking of Mickey Mouse!

7:05 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home