Friday, August 24, 2007

amir sepehr

رومانتيسم ابتر وطنی، پديده ای خانمان برباد ده
امير سپهر (PDF)

اين که ما بدبخت و بی آبرو هستيم اصلآ امری اتفاقی نيست. ما خانه خراب همين طايفه ی هپروتی و مسئوليت ناشناس هستيم. به حقيقت سوگند نگارنده که شک ندارم اگر اين خيل عظيم به اصطلاح روشنفكر ما را با اين ساختارفکری عليل به مترقی ترين کشورهای پادشاهی جهان همانند دانمارك و هلند و نروژهم که منتقل سازند، آنهم بدون هيچ دخل و تصرفي در قوانين مدني اين سه كشور، اينان در چند سال مردم آن كشور ها را هم به خاک سياه خواهند نشاند!

3 Comments:

Anonymous katayoun said...

با درود بر سربازکوچک،

فایل امیر سپهر باز نمیشود.

در مورد آقایانی که نامشان در پائین آمده است... باید گفت که از ماست که بر ماست. در مملکت کوران، یک چشمی شاه است!

بیصبراه در انتظار فایلهای صوتی بانو صفاری نیز هستیم.

نیک زی

5:55 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

كتايون گرامی، يك دنيا از شما سپاسگزارم. بامداد امروز كه وبلاگ را پُست كردم، مانند هميشه نخست خودم لينك را آزمايش كرده بودم و كار می كرد!! من نميدانم در "مِديامَكس" چه می گذرد، و صدايش را هم اينجا در نياوردم، ولی يك ماه پيش آگاه شدم كه همه ی فايل های هر دو وبلاگ را خراب ("corrupt") كرده بودند، كه البته مجبور شدم، و تا كنون توانسته ام، فقط فايلهای وبلاگ بانو صفاری را دوباره آپ-لود كنم. هر فايل ديگری هم را كه از آن پس آپ-لود كرده ام در آن اشكال به وجود آمده است!! پيروز و سربلند باشيد.

12:33 AM  
Anonymous katayoun said...

با درودی دوباره به سرباز کوچک، و سپاسی خالصانه برای آپ لود کردن فایل. از جستار امیر سپهر بسیار لذت بردم. استدلال ایشان مبنی بر کمبود و (یا نبود) "روشنفکر" در
جامعه "ایرانی" قابل اندیشه است بویژه آنکه ایشان اشاره ای درست و قابل تامل در پیوست با مفهوم "رومانتیسیسم" و عصر "روشنگری" (قرن فروغ) و پیدایش آن در "غرب" و عدم ظهور چنین پدید های فرهنگی در کشوری چون ایران میکنند.


با آرزوی بهترین ها برای شما،
و آزادی ایران از زیر یوغ جهالت و خرافه پرستی.

1:05 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home