Sunday, May 06, 2007

workers world-Sara Flounders-the left

!ايران و ايرانی پيشرفتهای خود را مديون انقلاب شكوهمند امام است

"Revolution made it all possible"

مقاله ای در سايت "workers world"، متعلق به "چپی های راديكال" آمريكا، كه بخوبی ديدگاه های ديگر چپ نمايان غربی را در رابطه با ميهنمان خلاصه می كند.

افسوس كه آن جوانان ايرانی، از جمله تنی چند از عزيزان خودم، كه خود را چپی و كمونيست و ماركسيست ميناميدند، و صد نفر صد نفر زنده بگورشان كردند، نيستند تا معنای راستين "camaraderie" و "انترناسيوناليزم" را كه همين قلم بدستان دروغ گو و رياكار برای فريب دادن "جهان سومی ها" و پيشبرد انترناسيوناليزم چپاول در برابر گرايشهای طبيعی ناسيوناليستی بكار می بردند، و همواره می برند، در سرزمين خود آنها مشاهده كنند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home