Saturday, April 07, 2007

voa-voice of america-Ali Limonadi

عامل عقب ماندگی جامعه ايرانی در لوس آنجلس، از زبان علی ليمونادی، مدير تلويزيون "IRTV".

صدای آمريكا (١٧ فروردين)

+ "تلاش صد ساله"

------------------------------

پرسش: چرا در رفراندوم ٥٨ به مردم حتی پروانه ی داشتن گزينه های ديگر داده نشد؟ بريده ای از پيشگفتار برنامه ی "ميزگردی با شما" با بيژن فرهودی (١١ فروردين):

"[در رفراندوم ٥٨] به مردم حتی اجازه ی داشتن گزينه های ديگر داده نشد، چرا كه دولت موقت انقلاب در برابر فتوای خمينی جرات نكرد فرمول ديگری را علاوه بر فرمول [خميني] به راًی مردم بگذارد"!!

فقط يك يادداشت از ده ها يادداشت در باره مهدی بازرگان و ماهيت بی دولتی "موقت" در كتاب "شورش ٥٧ در آيينه مطبوعات"، بقلم شهرام جاويدپور:

چهارشنبه ٤ بهمن ماه "٥٧" برابر با ٢٤ ژانويه ١٩٧٩

مهدی بازرگان، رهبر نهضت آزادی ايران، ديروز در ‌‌يك كنفرانس مطبوعاتی نقطه نظرهای خود را درباره حكومت اسلامی توصيف نمود. او كه از طرف بسياری از ناظران سياسی بعنوان نخست وزير حكومت آينده تلقی می شود گفت: "الگوئی كه ما برای حكومت اسلامی در نظر داريم دوران رسالت و رهبری سياسی ١٠ ساله حضرت محمد در مدينه و دوران پنج ساله امامت حضرت علی در كوفه است." او يادآوری كرد كه در كتاب خود بنام "بعث و ايدئولوجی" كه حدود ٢٠ سال پيش نوشته نكاتی را درباره خطوط اصلی حكومت اسلامی روشن كرده است. بازرگان در بيانات خود خاطر نشان كرد كه صفت دموكراتيك نيز بايد به جمهوری اسلامی افزوده گردد.

(خدا را "شكر" كه با دقمرگ ايرانيانی مانند شهرام جاويدپور، همواره كمی از عقب ماندگی جامعه ايرانی در لوس آنجلس كاسته می شود.)

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home