Wednesday, April 11, 2007

Maziar Bahari-newsweek-ayatollah khamenei

"خامنه ای ٦٨ ساله، كه دست راستش در يك سوء قصد در سال ١٩٨١ فلج شد، شغل سختی دارد. او كه طبق قانون اساسی برگزيده شده، رهبر كشور مدرنی ‌است كه قوانين دينی تدوين شده ١٤٠٠ سال پيش بر آن فرمانروايی دارد. و او بايد هر دو سوی متجدد و قرون وسطايي ايرانِ دچار اسكيزوفرنی را از خود راضی نگه دارد، وظيفه ای كه در طی ٢٨ سالی كه از انقلاب اسلامی گذشته است به طور فزاينده بغرنج شده است. عليرغم رابطه خامنه ای با جناح محافظه كار دولت ايران، او مردی واقع گرا ("pragmatic") بشمار می آيد كه بسيار بيشتر از آنچه كه مردم به او اعتبار می دهند با جامعه در تماس است. نزديكانش می گويند كه او به دادن آزادی های بيشتر به ايرانيان در زندگی روزانه شان در ارتباط با پوشاك و زندگی اجتماعی باور دارد. در ٢٧ سال گذشته، خامنه ای يكی از اعضای شورای انقلاب بود، كه سپس به عنوان رئيس آن شورا و پس از ١٩٩٠ به عنوان رهبر معظم و جانشين رسمی آيت الله روح الله خمينی منصوب شد. خامنه ای درك می كند كه اكثريت ايرانی ها، ايرانيانی كه پس از انقلاب ١٩٧٩ متولد شده اند، لزوماً در ايده آل های پدران تندروی خود سهيم نيستند. يكی از همكارانش، كه مانند همه ی ايرانی هايی كه از آنها پرسشی در باره ی رهبر معظم می شود فقط به طور ناشناس نظر می دهند، می گويد: 'اگر دست خودش بود به آزادی های بسيار بيشتری از آزادی هايی كه ‌اكنون داريم امكان می داد.'"

"Newsweek
مازيار بهاری، فيلمساز و ژورناليسیت

3 Comments:

Anonymous katayoun said...

اگر دست خامنه ای و امثالهم نیست، دست رفسنجانی هم که نیست، پس دست کیه؟؟؟

6:02 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

كتايون گرامی، با درود،

تا پريروز اكبر كوسه "پراگماتيك" بود، و رويا حكاكيان برايش مقالات عاشقانه می نوشت، حالا اين را "پراگماتيك" كرده اند. مهم نيست پراگماتيگ، تندرو، محافظه كار، چپ، راست و...چه معنا دارد. اين برچسب ها را هر گاه كه بخواهند مانند آب خوردن تغيير می دهند. مهم اين است كه راستی و واژه هايی كه شايسته ی اين جنايتكاران است هرگز به ميان نيآيد. اينها همه را به بازی گرفته اند.

6:49 PM  
Blogger saggezard said...

Akhoonda bayad beran. Bayd beraaaaaan. Hamoontori keh khode khomeini migoft: Bayad beraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2:14 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home