Friday, March 02, 2007

Kazemi-Haj Hosseini-Amiri-Ranjbar

"آدينه ١١ اسفندماه "٥٧

نجف آباد --- حيدر كاظمی، ناصر حاج حسينی و حسين اميری كه به اتهام ضديت با انقلاب اسلامی دستگير و پس از بازجويی توسط پاسداران از كميته رهسپار زندان شهربانی بودند مورد حمله قرار گرفتند و هر سه نفر با ضربات كارد بقتل رسيدند.

رفسنجان --- استوار يكم ژاندارم علی رنجبر به اتهام شركت در "كشتار مردم" ساعت ١ بامداد امروز در بخش انار رفسنجان و در يكی از ميدانهای اين بخش تيرباران شد.

شورش ٥٧ در آيينه مطبوعات، شهرام جاويدپور.

ورود نظامیان انگلیسی به ایران

همچنين درچنین روزی در سال ١٢٩٤ ه ش (برابر با ٢ مارس ١٩١٦) نظامیان انگلیسی با ورود به جنوب ایران ( کرمان ) پلیس جنوب ایران را تشکیل دادند. ژنرال سایکس رهبر این گروه نظامی بود . این گروه پس ازاجرای مفاد قرارداد ١٩٠٧ تشکیل شد . قرار داد یاد شده ایران را به سه منطقه تحت نفوذ دولتهای انگلیس و روسیه تبدیل می کرد.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home