Friday, February 02, 2007

press-Iran

ایران ٥٧ - ایران ٨٥

سرمقاله کیهان
سعدالله زارعی (١٢ بهمن)

"...اما از نظر پيشرفت و آباداني. ايران پيش از بهمن ٥٧ با وجود صدور روزانه ٦ميليون بشكه نفت و عليرغم آن كه حداقل ٧٠ درصد از جمعيت حدود ٣٥ ميليون نفري زير پوشش خدمات دولت نبودند، آنچنان نكبت زده و عقب افتاده بود كه خبرنگار رويتر در سال ٥٥ با تعجب فراوان نوشته بود: «زندگي اكثريت مردم ايران هيچ تناسبي با دنياي امروز ندارد» و اوريانا فالاچي در سال ٥٦ نوشته بود: «وقتي وارد پايتخت ايران مي شوي بيش از هر چيز حلبي نشين هاي فراوان اطراف تهران نظر شما را جلب مي كند. هيچ نشانه اي از احساس درد اين ها در هيئت حاكمه ايران مشاهده نمي شود». ترديدي وجود ندارد كه ايران هنوز هم مشكلات فراواني دارد ولي فاصله ايران ٨٥ با ٧٠ ميليون جمعيت و پوشش ٩٥ درصدي خدمات دولتي كاملاً مشخص و غيرقابل انكار است اين در حالي است كه امسال كه بالاترين دوره صادرات نفتي در مقطع پس از انقلاب است، ايران فقط ٥/٢ ميليون بشكه نفت در روز را صادر مي كند."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home