Sunday, February 11, 2007

akhbar-rooz

:"تا‌رنمای "اخبار روز

"اگر قرار باشد، کسانی به خاطر وقوع انقلاب بهمن در ایران مورد سرزنش و ملامت قرار گیرند، این کسان، همان هایی خواهند بود که در طول بیست و هشت سال گذشته لحظه ای از بدگویی علیه این انقلاب دست برنداشته اند و هر ساله به خاطر تحققش، در بهمن سپید، لباس سیاه عزا بر تن کرده اند."

منظورشان از نیروهای "چپ"، "ملی"، "دموکرات" و "آزادی خواه"، كه چندين و چند بار به آنها اشاره ميكنند چه كسانیست؟ چرا نام نمی برند؟ "چپی" را می گويند كه به اشتباه خودش پی برد و سالها با جمهوری اسلامی مبارزه كرد و همواره مبارزه می كند (در همين سنگر پادشاهی)، يا "فدائيان غرب" و پان توركيستهای چپ نما و متنفر از ايران را؟ كدام ملی؟ صديقی را می گوييد كه در كنار پادشاه ميهنش در برابر شما ناپاكان ايستاد، يا نوكران درجه يك واشينگتون معروف به "جبهه ملی" و "نهضت آزادی" را، كه شما فاحشه های ايران فروش و ميليون ها بار كثيف تر از هر آخوند جنايتكار برايشان در برونمرز تبليغ می كنيد؟ مگر "آقای" سازگارا نمونه ای از "آزادی خواهان" عزيزتان نبوده است؟ آن لوگوی سايت "گذار" (پروژه ی "فريدوم هاوس") آنجا چه می كند؟ نشانگر وفاداریتان به كدام آرمان ها و كدام ملت است؟ مگر تا كنون تبليغاتچی همه ی "اصلاح طلبان" جمهوری دست نشانده ی ‌اربابانتان نبوده ايد، ای بی شرف های دروغ گو؟

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home