Friday, January 26, 2007

The White Revolution

"انقلاب سفيد یه حقه بود"

روح الله خمينی


ششم بهمن، سالگرد انقلاب سفيد را گرامی داريم.

اصول ٦ گانه انقلاب سفيد، چه ميگفت:

اصلاحات ارضی: اين اصل، پايان دوران ملوک الطوايفی و ارباب و رعيتی را به ارمغان آورد و بخش عظيمی از زمينهای دولتی و املاک خانها را به کشاورزان واگذار کرد.

سپاه دانش و بهداشت: پيرو اين فرمان، مشمولين دوران سربازی ( چه دختر و چه پسر)، بعد از پايان دوران آموزشی نظامی، آموزشهای ديگری برای مبارزه با بيسوادی و بهداشت فراگرفته و به روستاها، برای آموزش مردم اين مناطق، فرستاده ميشدند. در اين زمان بود که اعتراض و فرياد خمينی جلاد برخواسته و گفت: که شاه زنان و نواميس ما را به سربازی ميبرد و اينکار غير اسلامی است( بعد از انقلاب ننگين 1357 شاهد مسلح شدن به اصطلاح خواهران حزب الله و يا خواهران زينب بوديم؛ آيا ديگر غير اسلامی نيست).

اعطای حق رأی به زنان: اين اصل انقلاب سفيد، مکمل دستور، بزرگ مرد ايران زمين رضا شاه بزرگ (17 ديماه)، يعنی کشف حجاب(دفع و رفع حجاب) بود و گامی ديگر در جهت برابری زنان و مردان، که بار ديگر خشونت ملايان و خمينی را، در آنزمان برانگيخت.

بدليل اهميت بسيار زياد اين اصل، به مقايسه ٢ انديشه تاريخی در مورد زنان ميپردازيم:

الف) تفسير و توصيف فرمان اعطای حق رأی به زنان ( محمدرضا شاه فقيد)

ب‌) تمثيلات و خطبه های حضرت محمد(پيامبر اسلام) از کتاب مستند و معتبر اسلامی= نهج الفصاحه

ششم بهمن ماه، انقلاب سفيد شاه و ملت، و دلايل حق اعطای رأی به بانوان:

١) يکی از اهداف اين فرمان، برابری زنان و مردان بود چراکه هر دوی آنان مخلوق يک آفريدگار بوده و بر يکديگر برتری ندارند.

٢) حضور زنان در اجتماع و فعاليتهای اجتماعی

٣) ايجاد امکانات تحصيلی برابر با مردان، برای زنان، تا مراحل بالای تحصيلی

٤) تلقين اعتماد به نفس و احترام به زنان

٥) نجات زنان از اسارت و بردگی و خشونت مردان و خانه نشينی اجباری

٦) حضور و اشتغال زنان در ادارات، به عنوان افرادی برابر با مردان

٧) تأييد توانايی و هوشمندی زنان، در امور اجتماعی

٨) قبول زنان به عنوان عضوی مفيد در جامعه

٩) ابطال و طرد انديشه مردسالاری

١٠) ابطال و طرد انديشه حاکميت مردان بر زنان

١١) قبول زنان به عنوان يکی از الگوهای برابر انسانی و زيربنايی اجتماعی

١٢) و ......

پيامبر اسلام در مورد زن چنين ميگويد:

١) درباره زنان از خدا بترسيد و آنها پيش شما اسيرند(شماره ٤٥، صفحه ١٦٣)؛

٢) از دنيا بترسيد و از زنان بپرهيزيد، زيرا شيطان نگران و در کمين است و يکی از دامهای شيطان برای پرهيزگاران، زنانند (شماره ٥٠، صفحه ١٦٤)

٣) محکمترين سلاح شيطان، زنان هستند.(شماره ٩٧٠، صفحه ٣٥٠)

٤) از بی لباسی برای نگهداری زنان در خانه کمک جوييد، زيرا لباس فراوان و زينت، عامل تمايل زن به بيرون رفتن ميشود (شماره ٢٨٢، صفحه٢٠٩)

٥) زنان را بی لباس بگذاريد تا در خانه ها بمانند.(شماره ٣٤٣، صفحه ٢٢٠)

٦) زنانی که از خانه های خود، برای شکايت از شوهرانشان بيرون ميروند، دشمن ميباشند.(شماره ٩٦٠، صفحه٣٤٨)؛ هر زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود، مورد خشم خداست تا به خانه برگردد و شوهرش را راضی کند(شماره ١٠٢٠، صفحه٣٥٩)

٧) زنان معطر و زينت و آرايش يافته، با النگوهای طلا و پارچه های فاخر، فتنه ای بزرگ ميباشند(شماره ٣١٤، صفحه٢١٥)

٨) بزرگترين فتنه، بر امت، شراب و زنان ميباشند(ش ٢٦١١، ص ٦٩٤)

٩) زنانی که معطر و آرايش کرده از معابر ميگذرند، حکم زناکاران را دارند و مايه آتش و ننگ و عار هستند.(ش ١٧٧، ص ١٨٨) و (ش ١٠١٩، ص ٣٥٩) و (ش ١٨٨، ص ١٩٠) و(ش ٢١٥٧، ص ٦١١)

١٠) قيمت گذاری روی زنان= بهترين زنان آنانند که زيباتر بوده و خرج و مهريه کمتری دارند(ش٣٥٦، ص٢٢٢) و (ش 357، ص ٢٢٢ تا ٢٢٣) و (ش ٩٢٩، ص ٣٤٢)

١١) اگر مردی هيچ خيری به زنش نرساند، مهم نيست، ولی اگر زنی در رابطه با بی خيری شوهرش اعتراضی بکند، تمام اعمال نيکش بی اثر ميشود (ش ٢٢٦، ص١٩٨) و بهترين زن، آنست که با تن و مال خود، از شوهرش فرمان ببرد.(ش ١٥٠٤، ص ٤٦٩)

١٢) وقتی کار مسلمانان بدست زنان بيفتد، مرگ و قبر برای مردان، بهتر از حيات است(ش٢٣٢، ص١٩٨ تا ١٩٩)؛ گروهی که کار خود را بدست زنان سپارند، هرگز رستگار نميشوند(ش٢٢٩٤، ص٦٣٩) و گروهی که زمامدارانشان زن است، رستگاری نبينند(ش٢٥٥١، ص٦٨٣)

١٣) زن بداخلاق را بايد طلاق داد وگرنه دعا و نماز شوهر، مستجاب نميشوند(ش١٢٥٣، ص ٤١٣)؛ زن، دام شيطان است(ش١٧٩٢، ص ٥٣٤) و (٣١٥٣، ص٧٨٩) ؛ بيشترين اهالی جهنم، زنانند(ش ٣٣١، ص ٢١٩) و کمترين اهالی بهشت، زنانند(ش ٦٠٣، ص٢٧٤)؛ اگر زن نبود، مردان به بهشت ميرفتند و خدا، آنگونه که شايسته اوست، پرستيده ميشد (ش٢٣٥٨، ص٦٥٣) و (ش ٢٣٦١، ص٦٥٣)

١٤) مردان بر زنان حقوقی دارند و زنان در برابر مردان، تکاليفی(ش١٣٨٨، ص٤٤٥ تا ٤٤٦)

١٥) زن مومن، زنی است که به وقت ناهار و شام، بر زمين ننشيند تا شوهر او از خوردن فراغ يابد(ش٢٣١٨، ص٦٤٤)؛ زنی که شوهرش او را به بستر خواهد و زن آن را به تعويق انداخته تا شوهر به خواب رود، لعنت خدا بر اوست(ش٢٢٣٧، ص٦٢٨)

١٦) بهترين مساجد زنان، کنج خانه آنهاست(ش١٥٣٢، ص٤٧٤)

١٧) اگر به کسی دستور ميدادم کسی ديگر را سجده کند، به زن دستور ميدادم تا شوهرش را سجده کند(ش٢٣٤٨ و ٢٣٤٩، ص ٦٥٠ تا ٦٥١)

١٨) و ........

در پايان، انتخاب و حقانيت يکی از اين دو انديشه را، در توانايی استدلال و فهم منتخبين ميگذاريم.

سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات: اين فرمان موجب رشد احساس حق مالکيت و مسئوليت در بين کارگران گرديد و رشد صنعتی و اقتصادی را به همراه آورد و عامل گام گذاری به سوی تمدن بزرگ بود.

ملی کردن جنگلها و مراتع: در پی اين فرمان، ثروتهای طبيعی ميهن، سرمايه ای ملی شناخته شد و به مالکيت عموم مردم در اين سرمايه خدا دادی اشاره ميکرد و احساس وظيفه و مسئوليت مردم را در مقابل ميهن و ثروتهای طبيعی آن، برانگيخت.

ملی کردن صنايع و معادن: ملی کردن معادن، نشانه مالکيت مردم، بر ثروتهای زير زمينی بوده و سهيم بودن مردم در حفظ و استفاده صحيح از اين ثروتها را، به ارمغان آورد.

سپاه ترويج و آبادانی: فرمانی بود که جهت رفاه و آسودگی روستاييان مناطق محروم، به اجرا گذاشته شد و وظيفه سازندگی ( برق و آب رسانی، ساختن پلها و مدارس، آموزشهای کشاورزی و .....) را به عهده داشت.

و حال، چه کسی عاشق ايران و چه کسی دشمن ايران ، انتخاب بر عهده شماست.


دکتر عبدالرضا حيدری

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ba drood bar shoma Iran doostan ke zahemate padshahe faghid ra arj migozarid va marg bar khaenane vatan froushi mesle DAVAR VEISEH, va television e mozakhrafash, hagha ke liaghate injor adamha behtar az sahebaneshan ( jomhorieh eslami) nist,,, marg bar in khaenane vatan froush.
Ba sepas va drood
khahaneiran_iranparast@yahoo.com

11:37 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home