Wednesday, January 24, 2007

so-called Iraniuan intellectuals abroad

تنها يك هفته تا آبگیری سد سیوند، و بحث آقايان "دكتر" و "پروفسور" در برونمرز اين است كه آيا عملکرد محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه ايران، باعملکرد « دراکولا» شباهت داشته يا نداشته است!

چه زمانی بهتر از بهمن ماه، كه يك ايرانی آواره از نسلی كه شما بی وطنان ايران فروش آنرا در سپيده دمش سوزانديد، به شما بگويد: ننگتان باد! براستی سرنوشتی را كه برايتان آرزو می كنم اينجا جاي گفتنش نيست. در مقايسه با شما، خمينی ديوانه يك قهرمان ملی بود. برويد و خجالت بكشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home