Monday, January 29, 2007

So called Iranian republicans

پَستی تا چه حد؟

"ياد ياران، براي جان باختگان دهه اول انقلاب". لينك را كه در يكی از اين سايت های به اصطلاح "اپوزيسيونی" برونمرزی ديدم رويش كليك كردم. با اين اميدواری كه شايد، در آستانه ی فرارسيدن ٢٢ بهمن، نويسنده ای از نخستين قربانيان ‌قادسيه دو يادی كرده باشد. ٥ ثانيه هم به درازا نكشيد كه يك بار ديگر به من ثابت شد كه اين شيادان آن زنان، مردان و كودكان ايرانی را حتی انسان هم بحساب نمی آورند كه بخواهند از آنها يادی كنند:

"فضای سیاسی سالهای ٥٧ تا ٥٩ ، سالهای آزادی مطبوعات، احزاب، سازمانهای سیاسی و تجمعات و میتینگ ها بود."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home