Tuesday, January 30, 2007

roshangari.net shomaliha.com

روشنگری" يا مغز شويی؟"

از سايت "روشنگری"(!!!)، يكی از سايت های متعلق به كركس های ضد ايرانی و چپ نما:

"ساختن جوک های مستهجن و توهين آميز درباره شماليها تاريخچه چندان طولانی نداشته و به اواخر دوره رضا شاه برميگردد."

"مردم گيلان كه هنوز خاطره دمکراسی و فضای آزادی را که در منطقه [با تشکيل جمهوری گيلان بوجود آمد] از ياد نبرده بودند..."

"می گويند رضا شاه از آن موقع کينه رشتی ها را به دل گرفته و همه جا با توهين از آنها ياد می کرد و زمينه ساز ساختن جوک های مستهجن , مبتذل و توهين آميز عليه آنها شد. او که خود شمالی مازندرانی بود هيچ فکر نمی کرد روزی اين جوک ها يا فحشها متوجه نه تنها رشتيها بلکه همه شماليها از جمله مازندرانيها هم خواهد شد."

----‌
با توجه به اينكه قدمت پديده روسپيگری هم به دوران محمدرضا شاه برميگردد (البته به گفته ی "جامعه شناسان بدون مرز!") ، من ديگر نمی دانم كدام پهلوی را بايد بيشتر موجب سرافكندگی ما ايرانيان به شمار آورد!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home