Wednesday, January 17, 2007

Reza Shah Pahlavi

:(خبرگزاری "فارس" (جمهوری اسلامی

"آيا رضاخان براي اين ميزان تحقير ملت ايران انگيزه شخصي داشت؟ به طور قطع خير؛ زيرا وي اصولاً از درك ميزان تأثير فرهنگ در ايستادگي مقابل بيگانه عاجز بود و مبدأ خصومت ورزي با فرهنگ اين مرز و بوم را صرفاً بايد در برنامه هاي كلان انگليسيها ديد كه با انتخاب فردي بيفرهنگ اجراي آن را ممكن ساختند."
----

نه، دوستان. چندش آورتر از اين واكنش "روشنفكرانی" است كه در برونمرز، در ده ها سايت معروف به "فرهنگی"، هم راستا با ستايش های آنچنانه از كوروش هخامنشی، زرتشت، فرهنگ باستانی و چه و چه از هفت هزار سال پيش، با رياكاری در برابر دروغ پراكنی هايی كه روزانه بر ضد دو پادشاه پهلوی توسط نشريات غربی هم پخش می شود، سكوت می كنند. (البته طبق معمول هميشه فرصت دست مي دهد كه افاضاتی در باره ی "كودتای ننگين"، "روز دانشجو" و "مرحوم بازرگان" را در "آثار فرهنگی" نيز بگنجانند!)

بايد يادآور شد كه تخريب چهره ی رضا شاه بزرگ، در پيشبرد تجزيه و نابودی ايران يكی از ‌اهداف دشمنان ايران است. ‌اگر چشم پوشی از تحريف تاريخ معاصر به بهانه ی دلواپسی برای تاريخ و فرهنگ باستانی، وابستگی اين "روشنفكران" را به ميزبان نشان ندهد، بی شك نشانگر صداقتشان است!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home