Saturday, January 20, 2007

Nahid Roxan 2

بنیاد زبان،‌ نخستین و مهم‌ترین بنیاد یک جامعه است. امروز که در ایران بنیادهای سنتی حاکمیت و مذهب عملاً نابود شده‌اند، زبان فارسی ـ ابزاری که حکیم توس، با آن هویت ملی ایرانی را در برابر اشغالگران تازی و تورانی جاودان کرد ـ از درون و برون مرزهای ایران مورد تهاجم قرار گرفته. و اگر ایرانیان در برابر چنین تهاجمی مسئولیت فرهنگی خود را نادیده گیرند، روزی فرا خواهد رسید که همین تنها «پیوند» میان آحاد ملت ایران گسسته شود، و دیگر هیچ نوشداروئی چارة دردمان را نخواهد کرد.

--- ناهيد ركسان
«اعتماد» و ابتذال!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home