Wednesday, January 24, 2007

Ey Iran

:(آيت الله جوادی آملی (پی دی اف


اين كشور با نوای "يا حسين، يا حسين" حفظ شد، نه "ای مرز پر گهر!". شرف اين مملكت با حسين بن علی ع. تأمين شد. همه مي دانيد بدنه ارتش ايران در آغاز جنگ كه متلاشی بود، اگر نبود شوق و اشتياق عاشورايی سپاهی و بسيجی همه چيز از دست رفته بود.
--------
يادآوری می شود كه امام راحل، آخوند جوادی آملی و آورندگانشان در متلاشی كردن آرتش ايران دستی نداشته و آن آرتش، با بنجل های قراضه و زنگ زده ای كه شاه خبيث خريداری می كرد (از جمله ٣٠٠ هواپيمای اف-١٦) خودش "متلاشی بود"! شكنجه، تيرباران و كشتار همگانی هزاران هزار سرباز ايرانی ‌از نيروی های مسلح شاهنشانی ايران در قادسيه دو هم (كه توسط برادران حقوق بشری و فدايی غرب تشويق نمی شد) تنها شايعه ای بود كه طاغوتیان فراری پخش می كردند.


0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home