Thursday, November 30, 2006

daneshgah imam sadeq university

ایجاد رشته تحصیلی "هنر فقهی"

دبیر فرهنگستان هنر در پیش همایش مکتب اصفهان که در دانشگاه "امام صادق ع." برگزار شد از ایجاد رشته تحصیلی "هنر فقهی" خبر داد.

دکتر بهمن نامور مطلق دبیر فرهنگستان هنر، در پیش همایش مکتب اصفهان با عنوان "بررسی اندیشه های فقهی- حدیثی در مکتب حکمی-هنری اصفهان" که در سالن "شهید بهشتی" دانشگاه "امام صادق ع." برگزارشد در سخنان خود از موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ایجاد رشته ای تحصیلی با عنوان "هنر فقهی" خبر داد.

وی در مورد لزوم راه اندازی چنین رشته ای گفت : آینده هنر به این تعامل نیاز دارد. اگر نتوانیم بین فقه، هنر و حکمت تعامل برقرار کنیم به بن بست خواهیم رسید.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home