Saturday, November 18, 2006

abolhassan bani sadr-sweden

ابولحسن بنی صدر نخستين رئيس جمهور اسلامی در ايران در طی روزهای ٢٣ الی ٢٦ نوامبر در استكهلم خواهد بود و از جمله در دو دانشگاه استكهلم و اپسالا به سخنرانی خواهد پرداخت. ابولحسن بنی صدر در رابطه با معرفی يكی از كتابهای خود تحت عنوان "حقوق بشر در قرآن" كه اخيرا به زبان سوئدی ترجمه شده است به سوئد مسافرت می كند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home