Thursday, October 26, 2006

the guardian-Reza Shah Pahlavi

"...در ايران سربازان شاه با سرنيزه های برهنه در خيابانها رژه ميرفتند و چادرهای زنان را از سرشان ميكندند و تكه تكه ميكردند. در ١٩٣٥ شاهرضا پهلوی (!) به ارتش دستور داد كه به روی تظاهركنندگانی كه ضد پوشش اجباری غربی بودند شليك شود. صدها ايرانی در آن روز كشته شدند."

چند روز پيش در، بگمانم صدای آمريكا، در برنامه ای درباره ی "آزادی مطبوعات در ايران"، يكی از اين شخصيتهای ايرانی نما برای اينكه نبود آزادی مطبوعات در ايران را برای جانوری ديگر(و شايد! بينندگان برنامه) ثابت كند، خود را موظف دانست كه به اخراج چند سال پيش يكی از "روزنامه نگاران" گارديين از ايران هم با شور و حرارت اشاره كند و چيزی نمانده بود كه اشكهايش هم برای گارديین عزيز درآيد.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home