Friday, October 06, 2006

guardian-Iranian zoroastrians-islamic revolution

"با اين وجود به گفته ی بسياری از خود زرتشتيان آنها احساس ميكنند كه هم ميهنان مسلمانشان [از جمله سران جمهوری اسلامی!] با آنها بهتر از محمد رضا پهلوی رفتار كرده اند. به نحوى متناقض، آنها اين امر را وابسته به قانون يكجور كردن لباسها("uniform dress code ") ميداند كه پس از انقلاب اسلامی به آنها تحميل شد...

گوهربانو ی ٤٠ ساله ميگويد: "پيش از انقلاب همه ی زنان هم شهری ام در يزد چادر سر ميكردند و تنها ما زنهای زرتشتي چادر سر نميكرديم. خطيب نماز جمعه دستور داد كه در روزهای آدينه مردان زرتشتی پوشاك سفيد و زنان لباسهای سنتی بپوشند. يعنی موجب شد كه مردم بتوانند به آسانی ما را شناسايی و با ما بسيار زشت رفتار كنند. هنگامی كه به يك خوار بار فروشی ميرفتيم، پروانه نداشتيم كه به ميوه ها دست بزنيم. ما حتی در دبستان هم روی سندلی های جدا مینشستيم و آب نوشيدنی ما هم جدا بود.

اما حالا، از بركت انقلاب ("Thanks to the revolution")، همه يكجور لباس ميپوشند..." "


0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home