Friday, September 22, 2006

Yedioth Ahronoth-Daily Star

چپاولگران جهانی (و همه ی رسانه هايی كه در اختيارشان است) در گسترش و پشتيبانی از بنياد گرايی اسلامی دستی نداشته اند. آنها، برای نمونه، ايرانی عقب مانده نمی خواهند كه بتوانند آنرا به آسانی و همواره چپاول كنند. نه جانم. ريشه های بنياد گرايی اسلامی به دوران كسانی مانند رضاشاه بر ميگردد، كه به سربازانش دستور داد به خيابانهای تهران بروند و چادرها را "با زور سرنيزه" از سر زنان بردارند. فاجعه ای مانند ١١/٩ به جمهوری اسلامی و طالبان و كارتر و ‌استيت دپارتمنت و كمربند سبز و نيويورك تايمز و بی بی سی چه ربطی دارد! گناه را بر گردن نوين گرايی مانند رضا شاه پهلوی بگذاريد كه می بايست به جای عمل و كنش چند صد سال صبر ميكرد و به اميد ما می ماند تا ما چراغ سبز بدهيم كه اسلام عزيز خودش مودرنيزم را در آغوش بگيرد، و آنگاه به دستور ما ايران را از نابودی نجات دهد.

اين محتوای مقاله ای است كه چند هفته پيش در سايت دِيلی استار (daily star) لبنان منتشر شد. البته، چنان دادورانه نوشته شده است كه سايت روزنامه ی “Yedioth Ahronoth” (‌اسرائيل) نيز آنرا چاپ كرده است.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home