Tuesday, September 05, 2006

fariba marzban

!نقد كتاب كهن ديارا
(خبرگزاری "فارس" (حزب الله

"پاسخ اين شعر (كهن ديارا) از طرف خانم ديبا روشن است: بايد به همان جايي گريخت كه ٣٧ سال، و دست كم از ٢٨ مرداد به اين سو، با تمام وجود از شما حمايت كرده (!!!) و اكنون هم ثروت ميلياردي شما را پاسباني مي كند در حالي كه ثروت ملت ايران را بلوكه كرده و قريب ٢٨ سال است كه اجازه استفاده از آنها را به ملت ايران نمي دهد."

"وي (شهبانو فرح پهلوی) بقدري دچار خشم است كه در كتاب خود به جاي روشنگري، حقايق را تحريف كرده است!"

بخوانيد تا ببينيد چه كسی دچار خشم و جنون است. شهبانو فرح پهلوی، يا اين بيمار روانی "كمونيست" و امثالش در اروپا و آمريكا. عضو "انجمن قلم ايران در تبعيد" هم هست، ولی در "تبعيد" چه ميكند هنگامی كه خود حزب الله مقالاتش را چاپ ميكند خدا ميداند!

1 Comments:

Anonymous آریا said...

لاکن! رسول الّله نیز کمونیست بود!. به ما چه که بود؟. بود که بود! لاکن توبه کرد و مسلمان شد!.
+++++++++++++++++++++++++++=
خورشید عزیز.

یادت باشه. وقتی صخره ای از اوجگاه فرو می غلتد، در سراسر راه غلت خوردنهای خود، هزاران هزار خرابی و چه بسا ویرانیها نیز می تونه به دنبال داشته باشد. لویال و وفادار نبودن به شاه باعث شد که ایران به قعر جهالتها فرو غلتد. اگر دیروز به پنجاه سال نیاز داشتیم تا از باتلاق واپسمانده گیها به در آییم. امروزه روز به پانصد سال، تلاشهای شبانه روزی بدون هیچ چمشداشتی محتاجیم تا بتوانیم برسیم تازه به آن نقطه ای که قبل از شیوع طاعون الهی بودیم. فاجعه است. فاجعه.

9:23 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home