Tuesday, August 15, 2006

Mussavi Lari

«تأثيرات سياسی آيت الله‌ها به مراتب بيشتر از افراد و وزا می‌باشد. قبل از انقلاب همين‌طور بود و بعد از انقلاب نيز چنين است. تنها تفاوت در اين است كه قبل از انقلاب روحانيون ضد دولت بودند، اما بعد از انقلاب به كار دولت نظارت می‌كنند. شاه پهلوی می‌خواست به روحانيون فشار آورد و حجاب خانم‌ها را ممنوع كند و اسلام را تغيير دهد، به همين خاطر انقلاب اسلامی در ايران به وجود آمد.»

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home