Sunday, August 27, 2006

Khatami

آیا خاتمی شارلاتان می آید؟
بصير نصيبي

مسئله به ظاهر خیلی ساده است، رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی میخواهد برای یک سخنرانی به دعوت کلیسای ملی واشنگتن به امریکا سفر کند. امریکا هم که مهد آزادی ودمکراسی است پس حتما به آقای خاتمی اجازه ورود خواهد داد. البته ابتدا کمی قضیه را سبک وسنگین می کنند- مقامات امریکایی مشاورین ایرانی دارند ،این مشاورین با توجه به سکون وسکوت ایرانیان خارج نشین وبا توجه با زمینه سازی هایی که به یاری دلا لان وکار چاق کن های سیاسی/ فرهنگی داشته اند امید دارند واکنش جدی ای علیه سفر این شارلاتان رسوا شده که مردم داخل ایران از او نفرت دارند ابراز نشود.

آیا سفر خاتمی ناگهانی است وایا هیچ پیش زمینه ای برای این سفر فراهم نشده است؟ یعنی کشيش سامویل تی لوید دوم رئیس کلیسای جامع وکشیش جان ال پیتر سون در مرکز عدالت اجتماعی!و مصالحه! در عالم رؤیا حضرت مسیح را رویت کردند ووحی به ایشان نازل شده که رئیس جمهور سابق رژیم فاشیست اسلامی شخصیتی والا است که باید به حضورش برای سخنرانی درکلیسای جامع افتخار کرد. این آقایان کشیش انگار فراموش کرده اند که آقای خاتمی از سران همین رژیم هستند که باید به مانند دیگر سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شودوجرم این آخوند مکار فراتر از احمدی نژاد است که بدون پرده پوشی بندگی اش را نسبت به مقام رهبری ابراز می کند .این آقایان کشیش یادشان رفت که مسیحیان ودیگر اقلیت های مذهبی در طول عمر این حکومت دایم تحقیرشده اند. قتل ،شکنجه، زندان ره آورد این حکومت برای مردم ایران واقلیت های مذهبی بوده است.

آیا اینان نمی دانند ،٤ کشیش را همین رژیم به جرم پذیرش دینی به غیر از دین محمد سر به نیست کرد .در آن زمان آقای خاتمی در چه سمتی بود؟ وزیر ارشاد بزرگ دزد تاریخ معاصر رفسنجانی بود؟ یا مشاور وی؟ویا رئیس تبلیغات جنگ ویا مدیر روزی نامه امنیتی کیهان تهران؟

آیا این کشیشان نمی دانند که قتل هایی موسوم به زنجیره ای در زمان ریاست همین آقای اصلاح طلب !به وقوع پیوست -خاتمی وباندش ادعاکردند که غده چرکین درون سازمان امنیتشان را خشکاندند ودیگر مملکت امن وامان خواهد شد. اما این وعده شان هم مثل دیگر وعده هایشان درو غ بود. سرشت این حکومت با قتل ،کشتار ، ترور وسنگسار در هم آمیخته است. سازمان امنیت همین آقای خاتمی در قتل زهرا کاظمی دخالت مستقیم داشت سر انجام با کمک شیرین عبادی این جنایت را هم ماست مالی کردند.

در دوران ٨ ساله خاتمی با حرکت های اعتراضی شهرهای ایران چگونه برخورد شد؟ ایا سرکوبشان نکردند وبرای زهر چشم گرفتن از مردم -در هر شهر جمعی را اسیر نکردند وبه شکنجه گاهها نسپردند؟ در جنبش دانشجویی ایران -خاتمی وشبه اصلاح طلبان همراهش چه کردند؟ ایا واقعیت جز این بود که به دستور همین آقایی که کلیسا افتخارپذیرائیش را دارد- به یاری دانشجویان تحکیم وحدت- اول خواستند دامنه اعتراضات را در محوطه دانشگاه محصور کند تا مانع پیوستن مردم به دانشجویان شوند بعدکه ابعاد اعتراض گسترده شد به فرمان همین خاتمی- لباس شخصی ها (بازوی پنهان کلیت جمهوری اسلامی) با زنجیرو پنجه بو کس به جان مردم افتادند. نیرو ی انتظامی ٤٠٠٠ نفر را دستگیر کردند وبه بیدادگاها ها کشاندند. البته یک محاکمه قلابی هم برای بررسی حادثه دانشگاه تشکیل دادند که حادثه آفرینان تبریه ومعترضین محکوم شدند ، در ٨ سال ریاست جمهوری خاتمی میانگین سن فحشاء به ١٢ سالگی رسید، دختران جوان بی سرپرست را کمیته های انقلاب رابه شیوخ عرب فروختند، میزان بیماران روانی به ١١ ملیون رسید، حقه وافور به دست بچه های ١٢ ساله سپرده شد، فقر وفساد و بیکاری واعتیاد ابعاد گسترده تری یافت. مگر مجری شبه انتخاباتی که احمدی نژاد این پادوی گوش به فرمان باند جنتی،چمران،مصباح را به نام رئیس جمهور به میدان فرستاد دولت خاتمی نبود؟ آقای خاتمی البته در اوایل انقلاب دوم خرداد به امریکای جهانخوار سفر فرمودند آن روزها مردم در دکشیده ایران به خصوص جوانان ما فریب این مکار را خورده بودند ودر امریکا هم جمعی از فرصت طلبان وتجار آماده خدمت -به دیدار آقا شتافتند.

اتفاقا از یکی دوسال قبل وبه خصوص بعد از به میدان آمدن احمدی نژاد بار دیگر باندهای های حکومتی به حاشیه رانده شده ویا در انتخابات ناکام مانده- مثل رفسنجانی، کروبی، معین ،خاتمی، سروش، وزائده های همیشه کنار گود وتوسری خور (ملی/ مذهبی ها) بهم پیوستند وبار دیگر برای راه یافتن به قدرت- طرح وبرنامه ریختند. خاتمی مکارکه به ظاهر خودش را مظلوم ومغضوب نشان می دهد از مجبوبان ونزدیکان متملق وچاپلوس رهبر بوده وهست -در جلسات سران رژیم بغل دست خامنه ای ونزدیک احمدی نژاد و رفسنجانی جلوس می کند(به تصویر آغاز این مقاله توجه کنید) در این شرایط دلال ها وکارچاق کن های رژیم در اروپا وامریکا بار دیگر فعال شده اند. در رادیو ها، تلویزیون ها و سایت های اینترنتی که استعداد برگشت به دوران خاتمی کذاب را دارند ،تبلیغات فعلا احتیاط آمیز آعاز شده است . احسان نراقی زمزمه ای را شروع کرد که باید دوباره اصلا ح طلبان بیایند تا گره بسته شده رژیم گشوده شود و آقای سروش هم ادعا می کند اگر بار دیگر اصلاح طلبان بیایند خطا های سابق را تکرار نمی کنند ( نقل به معنا ) دکتر محسن سازگارا،علی عطری ، مهندس !علی افشاری دکتر! فاطمه حقیقت جو و... پول مفت امریکا ی قبلا جهان خوار را می گیرند ومیچرخند . من نمیدانم این خاک امریکا برای بنیان گذاران ومعماران حکومت آخوندی چه خاصیتی دارد که به محض اینکه پایشان به این خاک پاک می رسد- بطور اتوماتیک مدارک دکترا و مهندسی شان هم صادر می شود ویک کرسی خالی هم در دانشگاهای امریکا برایشان رزور شده است. آقای گنجی هم که به یاری دکترهوشنگ امیر احمدی ودکترعباس میلانی ، حس ماسالی ونظایرشان مرتبا کنفرانس های رنگا رنگ با شعار های خاتمی گونه برگذار می کند و زمینه را برای حضور خاتمی آماده کرده است. شیر ین عبادی هم که معلوم نیست تا چند سال دیگر میخواهد از دکان جایزه نوبل تغذیه کند هم در راه است وبه جمع یاران خواهد پیوست.

اروپا هم از همراهی با امریکا غافل نیست -ما تنها به دو مورد ومربوط به دو کشور اروپایی (انگلستان / آلمان) در ارتباط با رفتار با عوامل حکومت اسلامی وصادرات فرهنگی رژیم اشاره می کنیم وشما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.

هم اکنون بخشی از اصلاح طلبان! در انگلستان لانه کرده اندو درهمان جا تبلیغات وسیعی را برای دارو دسته خاتمی به راه انداخته واز امکانات وسیع رادیو بی، بی، سی بیشترین بهره را می گیر ند. آقای دکتر مهاجرانی و خانمش (لابد دکتر )جمیله کدیور ومسعود بهنود و... سهم انگلستان هستند.

در آلمان علاوه بر صدای فارسی رادیو آلمان- رفتار دولت خانم مرکل هم شایسته توجه است- خانم مرکل رسما آقای احمدی نژاد را با هیتلر در یک کفه ترازو می سنجداولین انتظار اینست که از این پس لا اقل در زمینه صادرات فرهنگی رفتاری که با دیگر حکومت های سرکوبگر اعمال می شود در باره تبلیغات فرهنگی جمهوری اسلامی هم بکار گیرند. اما دولت آلمان از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد با همان شدت سابق حتا در حدی فراتر از گذشته به صادرات فرهنگی رژیم پرو بال میدهد .دیدیم که چطور مدیر فستیوال برلین قبل از فستیوال فیلم برلین به تهران رفت وقول جایزه خرس برلین ( برای فیلم افساید جعفر پناهی ) را به مقامات دولت احمدی نژاد داد وحالا هم می بینیم ارکستر سمفونیک جمهوری اسلامی رابا هزینه ای سرسام آور به آلمان می آورند. البته تا حالا این ادعا ی واهی را مطرح می کردند که گروهای موسیقی، فیلم وتئاتر که به اینجا می آیند مستقلند . اما دیگر نمی توانند ادعا کنند که ارکستر سمفونیک ج. ا هم مستقل از دولت است. این ارکستر را علی مشایخی رهبری می کند که بعد از سالها دور ی از ایران توبه کردو به آغوش آخوند ها برگشت . البته توجه دارید که این ارکستر در زمان ریاست مینی هیتلر میهمان دولت آلمان می شود وهمان زمان که آلمانی های هنر دوست در شهر اوزنابورگ برای ارکستر ٨٠ نفره سمفونیک جمهوری اسلامی که ١٢ نوازنده زن حجاب دار هم در آن می نوازند، کف می زنند- آقای احمدی نژاد نمایشگاه کاریکاتور های هولو کاست رادر تهران افتتاح میفرمودند. البته ممکن است ارگانیزه این برنامه ها در اختیار حزب مغلوب در انتخابات (اس. پ. د ) یا سبز ها باشد اما صدور ویزا برای اعضای ارکستر که از وظایف سفارت آلمان در تهران بوده است . در گزارش سایت فدائیان اکثریت (ایران امروز) تنها سایتی که مژده موفقیت این کنسرت را نشر داده چنین میخوانیم.

اين اركستر با استقبال محترمانه(استقبال محترمانه دیگر چه گونه استقبالیست؟) آلمان كه اين ديدار را فرصتی برای تماس با ايران و جهان اسلام می‌داند ، رو به رو شد.
برگزاركنندگان اعلام كردند كه "دانيل بارنبويم"، رهبر سرشناس اركستر "اشتاتزوپر برلين" به اين گروه پيشنهاد كرد تا در برلين نيز برنامه اجرا كنند.

چطور خانم مرکل به محض اینکه در خاطرات گونتر گراس نویسنده نامدار آلمانی اشاره به عضویتش در حزب نازی می شود . بی آنکه منتظر بماند تا ابعاد قضیه شکافته شود عکس العمل شدید نشان می دهد وخواستار پس گرفتن حایزه نوبل از وی می شود . اما در موردفرستادگان هنری دولتی که خودش، وی را با هیتلر همطراز دانسته سکوت می کند که هیچ - سفارتش در تهران تسهیلات لازم را برای سفر فراهم آورده است؟

برگردیم به سفر خاتمی به امریکا.

آقای کشیش امریکایی میفرمایند: اين ديدار در دوران مهمي از روابط ايران و آمريكا خصوصا در سايه بحران اخير در خاورميانه انجام مي‌شود.

«ساموئل تي. ليويد»، رئيس اين كليسا گفت: «فراهم كردن زمينه سخنراني رئيس جمهور خاتمي براي اين كليسا يك افتخار است. تعهد خاتمي به گفت‌وگوي بين تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بخش مهمي از روند صلح است. امروز جهان به اين مسئله نياز دارد.»

من نمی دانم کشیش های مسیحی مثل آخوندهای ما میتوانند دروغ مصلحت آمیز بگویند ویا برای دعوت از خاتمی - فرمان تقیه را از برادران مسلمان وام گرفته اند .به هر حال این یک سفر سیاسی است در پوشش گفتگوی تمدن ها -اشاره کشیش به همزمان شدن سفر خاتمی با بحران خاور میانه خودقصد ترتیب این سفر را شفاف می کند. میزبانی این سفر سیاسی ازحد وظایف کلیسا ویا هر تشکل مذهبی دیگرفراتر است.

اگر دولت آمریکا به هنگام سفر مقامات جمهوری اسلامی به نیویورک این بهانه را داشت که نمی تواند مانع ورود مقامات رسمی به سازمان ملل شود . اما الان چه می گوید ؟ نه آقای خاتمی مقام رسمی است ونه سفر وی به نیویورک ومقرر سازمان ملل متحد است.

تضاد های داخلی وترس خامنه ای از فتنه رفسنجانی -انگیزه ای بود که رهبر را به بسوی باند جنتی/ مصباح کشاند. احمدی نژاد رژیم را بیش از هر زمان ضربه پذیر کرده است مردم ما از اپوزیسیون خارج نشین نمی خواهند که بساط این حکومت را برچینند یک اپوزیسیون واقعی هم بعید است به تنها یی چنین توانانی داشته باشد چه برسد به جمع وسیعی ازایرانیان خارج نشین که یا راه سفر به دارالخلافه را گشوده اند و دست از پا خطا نمی کنند ویا با بی تفاوتی نظاره گر مانده اند. اما مردم در بند حد اقل انتظارشان از آنها که خودشان را مخالف جدی این حکومت می دانند اینست که مانعی برای تبلیغات برون مرزی حکومت فراهم کنند. ایستادگی ومخالف جدی در برابر سفر خاتمی خواست لااقل ١٥ ملیون ایرانی داخل است که خطر را به جان خریدند به التماس های خاتمی وقعی نگذاشتند وانتخاباب اخیر را تحریم کردند ولطمه ای جبران ناپذیر به رژیم ودلالها و واسطه های برون مرزی اش وارد کردند. مقابله با این سفر خاتمی اهمیتی بیش از مخالفت با سفر یک مقام سابق را خواهد داشت.شکست این سفر ولغو ویزای خاتمی امید اروپا وامریکا را از ادامه این حکومت و بازگشت دوباره استحاله چیان به یاس مبدل خواهد کرد. اگر هزاران نفر هر روز اطراف کلیسا جمع شوند- اگر مقامات امریکایی فشار جدی وکارسازی را ببینند در می یابند که قادر نیستند جلسه را با نظم برگذار کنند ورسوایی برگذاری ، بیش از لطمه حذف آنست و به ناچار این پروژه را متوقف خواهند کرد. بایدبرای مردم امریکا تشریح کرد که این یک سفر سیاسی است.

آیاائتلاف مقامات کلیسا و بخشی از دولت بوش برای نجات جمهوری اسلامی از بن بست کنونی انگیزه واقعی طراحی این برنامه نبوده است؟

آیا ما جدا از شعار های متداول وصدور اعلامیه ها واطلاعیه های بی خاصیت به یک عمل کار ساز که کاملا امکان پذیر است دست خواهیم زد ؟ در چند روز آینده همه چیز روشن می شود.

2 Comments:

Blogger Winston said...

Khatami is a criminal and must be tried for crimes against iranian people. I wonder if Iranian-Americans can take him to court there.

11:39 PM  
Anonymous آریا said...

خاتمی و امثال او، نماینده ی ایرانیان در معنای وسیع کلمه نیست. اون قسمت مخملین شمشیر اسلامیّت می باشه که هر کجا بخش تیغ بُرّنده ی اسلامیّت، تراشه می زنه، بلافاصله بخش مخملی را رو می کنه. این ساختمان اسلامیّت مزخرف و لجن از آغاز بوده و همچنان هست. !.

1:31 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home