Saturday, June 10, 2006

reza baraheni-barahani

مقاله ی رضا براهنی در سايت ضد ايرانی "آزاد تريبون"، سايت فارسی زبان كانادايی "شهروند"، "پيك ايران"، و... البته اگر وقت خواندن ياوه هايش را نداريد، همه ی مقاله را يك وبلاگ نويس در دو سه جمله ی زير كوتهوار كرده است:

"گرچه با انقلاب اسلامی ایران حکومت نژاد پرست پهلوی از بین رفت اما تفکراتی که در طول 50 ساله حکومت پهلوی در جامعه ریشه دوانیده بود بطورکلی از بین نرفته است. و هنوز هم کسانی هستند آرزوی بلند پروازانه رضاخان بر مبنای تبدیل امپراتوری چند قومی ایران به یک ملت – دولت متحد را در سر می پرورانند. و ماشین استبداد تاریخی که در طول ادوار فقط رانندگانش عوض می شود. ما موقعی می توانیم بگوییم سلطنت رفته که افکار سلطه گرانه هم رفته باشد، یعنی افراد عوض نشوند، بلکه افکار عوض شود، یعنی مشکل ما مریض ها نیستند، بلکه بیماری ها هستند."


آخرين اشاره ی وبلاگ به نشريه شهروند.
نوشته ای در سايت آذرگشنسب در باره ی يكی از مقاله های پيشين براهنی در همان نشريه ی "شهروند".

2 Comments:

Blogger Ù‚لم said...

خورشید جان، من دیگه پلید تر و شارلتان تر و بوقلمون صفت تر از این رضا براهنی در عمرم نه دیده ام و نه خواهم دید و الحق و الانصاف که نشریه شهروند اوج نادانی خود را مراسم بزرگداشت این افتاب پرست هزار رنگ به نمایش گذاشت.

10:19 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

قلم جان، اگر چنين مزخرفاتی را فقط "آزاد تريبون"، كه رسما ضد ايرانيست، چاپ كرده بود هيچ محلی به براهنی و امثالش نمي گذاشتم. خود اين بيمار روانی از پيش از انقلاب هم تكليفش روشن بود. مشكل ما اينجاست كه سايتها و نشريات حافظه شوينده به اصطلاح "ايرانی" (كه خودت ميدانی از كجا تغذيه می شوند) همواره دشمنان سوگند خورده ی ايران را "ايرانی" معرفی می كنند.

7:17 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home