Friday, June 16, 2006

Post revolutionary Iran-economy

بید نکوییه. روستایی از دوران سنگ

بعد از حضور عده زیادی از خبرنگاران آنها متوجه شدند این مردم، بدوی و غار نشین نیستند و تنها نیازمندند. فقر شدید و نداشتن هیچگونه امکانات برای زندگی، آنان را به ژرفای بدویت و تاریخ پرتاب کرده بود. این ها همه دستاوردهای بی مانند نظام است. و اگر همین گونه پیشرفت کنیم، در آینده ای نه چندان دور به غار باز خواهیم گشت. مگر اندیشه ی رهبران این نظام زیاد از آن زمان دور شده است؟ مگر در قلب این نظام، در شهر قم، مردمان در قبر زندگی نمی کنند! مگر در سرزمینی با تمدنی درخشان و ثروتی کم مانند ، انسان ها برای ادامه زندگی مجبور به فروش پاره های بدن خویش نیستند!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home