Wednesday, June 07, 2006

گزارشی كوتاه از بازار گرم وطن فروشی در لندن

برای دوستانی كه برايشان درك كردن منظور عبدالستارخان از "سازمانها و جریانات سیاسی از چپ و راست" مشكل است، توضيح بدم كه هر نابكار، خيانتكار يا دلال مزد بگيری كه وبسايتی راه انداخته و آنرا با فرتورهايی از كارل ماركس گرفته تا نمادهای ملی ايران آذين كرده باشد، "چپی" يا "راستی" معرفی می شود.

4 Comments:

Anonymous قلم said...

هیچ وقت چپ درست و حسابی تو ایران داشتیم که حالا بخواهیم توقع کنیم.

1:15 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

قلم عزيز، تمام اين گروه های "چپ" چيزی بيش از ابزاری در دست بيگانگان برای فشار آوردن بر روی دولت ايران نبودند (در پرانتز هم بگم همانند همين منجلابی كه اكنون به نام "اپوزيسيون" معروف است). آدمهای خوب و ايران دوست در ميان "چپی" های ايران بود، حتی در خود حزب توده (غير "نفتی-انگليسی" ها را می گويم)، اما اونها هم بسيار دير به بازيچه بودن خود پی بردند. اين تازه به ميدان آمده ها رو هم كه من اصلا ايرانی به حساب نمی آورم.

11:31 PM  
Blogger Winston said...

this post was pathetic.

I wonder why you wish to deny every one's right to help free Iran.

It doesnt matter if they are right or left as long as they are IRANIAN.

12:55 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

Winston,

Khomeini, Yazdi and Amirentezam, Qotbzadeh and the Confederation too were "Iranian."

3:59 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home