Friday, June 09, 2006

bassir nassibi on masoud behnoud

وقتی قلب حساس آقای مسعود بهنود آزرده می شود

بصیر نصيبی

وقتی مصاحبه کننده از ایشان میپرسد که آیا فیلم فاجعه تروریستی تاسوکی رادر سایت انتخاب دیده است، آقای بهنود در جواب میفرماید: دیدم وندیدم ٤ بار آن را گشودم، ولی هربار پس از ٤ ثانیه چشم از آن برگرفتم وتاب دیدم نبود. کسی که ایشانرا نشناسد فکر میکند با نوجوانی از نسل سوم طرف است که در اروپا رشدکرده وحالا یکباره با چنین صحنه هایی مواجه شده که تاب دینش نبوده!!! آیا ایشان نمی داند در دوران انقلاب طلایی آقای خاتمی اعدام شدگان را با جرثقیل در نقاط شلوغ شهر میچرخاندند تا در س عبرتی باشد برای سایرین؟ و انگار نه انگار او دارد با نشریه ای مصاحبه می کند که مسئولانش از بافت همین حکومت بوده اند و خود شریک جنایت های رژیم . ایشان که از همان روزهای نزدیک به پایان عمر رژیم گذشته خودشانرا کم کم به حامیان خمینی نزدیک می کردند لابد حوادث آن دوران را بیاد دارند. آیا فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان را از یاد برده اند که ٤٠٠ نفر تماشاگر از زن ومردو پیر وجوان وبچه را زنده زنده سوزاند ند وبه خاکستر تبدیل کردند؟ آقای بهنود نمیداند که فاجعه سینما را آخوندهای حامی خمینی آفریدند؟ همان آقای خمینی که رهبر انقلابش می گویند و آقای بهنود با احترام وستایش از او یاد می کند واو را پدر خطاب کرده است.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home