Sunday, June 11, 2006

Ahmad Kasravi-Reza Shah Pahlavi-Pahlavis

كسروی: نگارنده تاريخ‌ در راستاي‌ اهداف‌ [پادشاهی]‌ پهلوی ‌
خبرگزاري فارس (جمهوری اسلامی)

"به‌ اعتقاد ما، نگارش‌ تاريخ‌ مشروطه‌ توسط‌ كسروي‌ نيز همچون‌ آثاري‌ كه‌ به‌ دين‌ و مذهب‌ ايرانيان‌ پرداخته، از سياست‌ كلي‌ وي‌ در همسويي‌ با اهداف‌ ضد‌ اسلامي‌ رژيم‌ پهلوي، جدا نيست‌ و اين‌ مطلب‌ را مي‌توان‌ با مروري‌ بر مندرجات‌ تاريخ‌ مشروطه وي كه‌ هم‌ در گزارش‌ رويدادها و هم‌ در تحليل‌ و پردازش‌ آنها، بر نگاهي‌ توطئه‌‌ پندارانه‌ و كينه‌توزانه‌ نسبت‌ به‌ روحانيت‌ و باورهاي‌ عميق‌ اسلامي‌ و شيعي‌ مردم‌ ايران‌ استوار است، به‌ روشني‌ دريافت."


بارها به اين قبيل نوشته ها، به اميد بيشتر آشكار ساختن اهداف، هويت و بيگانگی اين اشغالگران، اشاره كرده ام. اين روزها هم كه بازار تجزيه طلبی داغ شده است، با اشاره به اين نوشته يادآوري می كنم كه تجزيه طلبان هيچ دوست و همدستی بهتر از خود جمهوری اسلامی نميتوانند داشته باشند. البته شركت آنها در دسيسه ی "٥٧" دليل ديگری هم نداشت.

3 Comments:

Anonymous آریا said...

خورشید جان.

اینگونه مطالب را هیچوقت بدون « کمنتار » = حواشی و موضعگیریهای فردی خودت » لینک نده. این بابا مثل روز روشنه که چرا علنا داره با تاریخ ایران و عصر پهلویها خصومت می کنه. تو بایستی اون علّتها را در حواشی بیاری حتّا اگه شده در دو خط.

6:02 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

آريای عزيز، همواره از تو سپاسگذارم. حتما. به خانه كه رسيدم در نخستين پست.

7:15 AM  
Anonymous آریا said...

خورشید عزیز.

کلا هر مطلبی را که لینکش را می ذاری، حتما با کمنتار باشه.

8:16 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home