Friday, May 05, 2006

Rabindranath Tagore

در دانشنامه ی وايكيپيديا، در بخش مربوط به "رابيندرانات تاگور"، خواندم كه "رضا خان بی سواد" --- بی سواد نسبت به روشنفكران هابرماس و سارتر شناس برونمرزی ما كه از يك سو از پروژه های دشمنان ايران دفاع می كنند و از سوی ديگر از "نبود دمكراسی" (وای بميرم!) در دوره ی پادشاهی او ايراد می گيرند--- با دلبستگی ويژه ای كه به اين شاعر، فيلسوف و انسان گرای بزرگ بنگالی داشته، او را شخصاً در آوريل ١٩٣٢ به ايران دعوت كرده و تاگور مهمان خصوصی او بوده است.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home