Tuesday, May 23, 2006

nasser pourpirar

اگر خبر نمايش "روز بزرگداشت مقام فردوسی" كه هفته پيش توسط ا‌شغالگران ‌اسلامی اجرا شد به اندازه كافی چندش آور نبود، اكنون توصيه می كنم كه نامه ی اين بيمار روانی به حسین صفار هرندی را بخوانيد:

نامه ی ناصر پورپیرار به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي

"شما را می خوانم که با تمام شاه نامه شناسان اطراف خویش، به مناظره ای در باب شناخت این سند یهود ساخته بنشینیم، که تنها در ۷۰ سال اخیر، همزمان با تجدید حیات و سازمان دهی مجدد شعوبیه، به سعی لابی های یهود، به قصد دامن زدن به ستیزه های قومی و افتخار تراشی باسمه ای برای تجزیه طلبان فارس، مورد استناد جماعت وطن فروش و عرب و اسلام ستیز و در راس آن ها پهلوی های پدر و پسر بوده است!"

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home