Friday, May 26, 2006

Kurosh Aryamanesh

٢٧ مه، دهمين سالروز ترور دکتر کورش آريامنش

"بارها گفته ايم و بازگو كردن آن نابجا نيست كه هر كشور تازنده و آزمند يا گروهی جاه جو و زراندوز كه بخواهند بر كشور و مردمی چيره شوند، نخست بايد شناسه (هويت) آنها را بگيرند، گذشته شان را پايمال نمايند، تاريخشان را به لجن بكشند، بزرگانشان را لكه دار سازند، فرهنگشان را آسيب زنند و به هيچ كشند و در يك سخن كوتاه آنها را تهی سازند تا بتوانند آنها را رام و برده نمايند و سوار شوند و بهره بگيرند."

1 Comments:

Anonymous آریا said...

... . یادش و نامش و آثارش به ابدیّت زمان و جاودانه گی ایرانزمین باد. او سیمرغزاده و رادمنشی بی همتا بود.

2:50 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home