Saturday, May 13, 2006

عروسک می مانم تا کودکان شاد باشند

در هیاهوی آدمهایی که می آیند برای لحظه ای دور بودن از روزمرگی ها، ایستاده است . برای هر کودک دستی تکان می دهد. کودکان ابتدا از این که می بینند شخصیت کارتونی رویاهایشان تا این حد بزرگ شده و رنگ واقعیت به خود گرفته، با خنده ای از سر ترس و سپس با شجاعت بیشتربه او نزدیک می شوند تا دستان بزرگش را در دست بگیرند و از شوق، خنده ای کودکانه سر دهند. روبروی پیتزافروشی پارک ایستاده تا شاید حضورش رونق بیشتری برای صاحب این رستوران به ارمغان بیاورد. فقط ٤٥ هزار تومان در ماه در ازای ایستادن از ساعت ٤ بعدازظهر تا ١١ شب.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home