Thursday, May 04, 2006

!گزارش از گروه پالتاک حوزه علميه قم

.شعبه ی برونمرزی و اپوزسيونی

1 Comments:

Anonymous آریا said...

مهدی ممکن: « اصل اساسی اسلام «نفی شرک» است و این به معنای آنست که اسلام در قرآن میگوید فقط «پرستش خدای واحد» امر درستی است و «نفی شرک» درواقع پرستش هرکس و چیز دیگری غیر از خدای واحد را ناروا میداند و به زبان دیگر «لاالله الا الله» جوهر اصلی اسلام است.»

خورشید جان.

اگه جنهوریخواهان ما یه ارزن شعور داشتند که دیگه دور و بر این مزخرفنشینیها و مزخرفگوییها نمی گشتند. این احمقها نمی فهمند که جمهوریخواهی همان « واقعیّت پذیری شرک » است. یعنی چیزی که با صراحت و علنیّت تام، « موسیو ممکن » بر بُطلانیّتش و خصومت اسلام با آن در هر فرمی، هوار کشیده. امان از این احمقها که مملکت را نابود کردند و دو دستی گذاشتندش توی حلق آخوند سیری ناپذیر. فریاد.

10:03 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home