Saturday, May 27, 2006

Azarbaijan-balkanization-federalism

!در عربده کشی ارتجاعی قومی شرکت نکنید
پیرامون رویدادهای اخیر شهر تبریز
(حسین مرادبیگی (حمه سور

اینکه میگفتیم جامعه در مقابل ویروس ناسیونالیسم واکسینه نیست، میگفتیم دنبال فدرالیستها هورا نکشید، میگفتیم ادعای تنشهای قومی و ملی حل نشده پشت طرح فدرالیسم و تقابلی که قوم پرستان مختلف راه انداخته اند، جعل و کثیف است، اکنون با راه افتادن عربده کشی های قومی چند روز اخیر باید شک و تردیدی برای هر کسی که به سرنوشت و آینده این مردم در جریان سرنگونی جمهوری اسلامی فکر میکند، باقی نگذاشته باشد. ایستادن ما در مقابل طرح فدرالیسم و اصرار ما بر بی آبرو کردن خرافه قومی و ملی در جامعه طوریکه جرات پیش کشیدن آن را نداشته باشد، برای این بود که شاهد چنین روزهایی نباشیم. رویدادهای اخیر شهر تبریز بار دیگر صحت ایستادن ما را در مقابل طرح فدرالیسم و هشدارهای ما را در این مورد نشان میدهد.

روزنامه نگاری کاریکاتوری کشیده است، کاملا واضح است به این بهانه یک عده ناسیونالیست قومی جنجالی راه انداخته اند تا با آن ویروس قومی را در جامعه و در میان مردم رواج دهند. فردا اگر کسی خواست قومیت خود را مسخره کند چی؟ بر سر آزادی بیانی که بعد از سرنگونی خفقان جمهوری اسلامی حراست آن بعهده ما خواهد افتاد چه خواهد آمد؟ باید شاهد این بود که یک بار با عربده کشی مذهبی، این بار با عربده کشی قومی آن را در گور کنند. حریم قومیت ظاهرا از حریم مذهب نیز "مقدس" تر است که نتوان آن را مسخره کرد؟ اگر فردا کاریکاتوریست دیگری یک کاریکاتور "شوونیستی" کشید، با این حساب مردم بزبانهای مختلف باید در شهرها و روستاهای مختلف در مقابل هم سنگربندی کنند. اگر شانس آوردیم و هنوز پاکسازی قومی شروع نشده بود، و یک نفر رفت و سوال کرد چه خبر است؟ چرا میخواهید همدیگر را لت و پار کنید؟ جواب بشنوند که، کاریکاتوریستی یک کاریکاتور "شوونیستی" کشیده بود! به این جز حماقت قومی نام دیگری نمیتوان نهاد و اگر هشیار نباشیم و از هم اکنون دست به کار نشویم، ویروس حماقت قومی جامعه و مردم را به استیصال میکشاند.

واقعا خجالت آور نیست دانشجوی انقلابی و آزادیخواه انگار که صف اعتراض مردم برای آزادی و برابری به حرکت درآمده است، نه تنها در مورد این حرکت ارتجاعی به مردم هشداری ندهد که نیروی خود را از دانشگاه سهند تبریز جمع کند تا به این عربده کشی قومی به پیوندد! انگار متوجه نیستند که یک بار با عربده کشی مذهبی آخوندها را، و این بار با عربده کشی قومی دارند گانگستر ها و فاشیست قومی را رو دوش مردم معترض به جمهوری اسلامی سوار میکنند و آنان را "رهبر" این مردم میکنند. دانشجوی مبارز و آزادیخواه به جای اینکه به مردم هشدار دهد که مردم دست نگهدارید! از این حرکت ارتجاعی حتی اگر علیه جمهوری اسلامی است فعلا فاصله بگیرید، به جای اینکه به مردم بگوید عربده کشی قومی اعتراض ما نیست! متاسفانه دارد نیروی خود را پشت سر "توجمانها و بیگوویچها و کارادیجهای وطنی" بسیج میکند تا فردا به راحتی خود را رو گرده مردم سوار کنند. به جای هشدار به مردم، ظاهرا به تکرار شعارهای ارتجاعی آنان پرداخته است.

دانشجویان، جوانان! عربده کشی قومی اعتراض ما نیست. ارتجاع محض است. حتی اگر آن را طورى سازمان دهند كه علیه جمهوری اسلامی نیز باشد نباید در آن شرکت کرد. تحركات و تحريكات قومى جمهورى اسلامى را در مقابل مردم متنفر از جمهوری اسلامی تقويت ميكند. اعتراض "هخا" و اکنون عربده کشی قومی به هیچ وجه از سنخ مبارزه برای آزادی نیست، از سنخ برابری زن و مرد نیست، از سنخ بیمه بیکاری و دستمزد و حق تشکل و غیره نیست که دور آن جمع شد، این تحرکات جامعه را به قهقرا میبرد. این تحرکات مستقمیا علیه آزادی و برابری و زندگی و امنیت و آینده فرزندان ماست. علیه بچه هایی است که در کوچه با همدیگر بازی میکنند. راه تعرض به جمهوری اسلامی شعار آزادى و برابرى و مرگ بر جمهوری اسلامی است. باید عربده کشی قومی علیه آزادی بیان را محکوم کرد و از آن فاصله گرفت. با این اعتراضات ارتجاعی من و شما به قدرت نمیرسیم. حتی اگر "شلوغ" هم بشود. این اشتباه را یک بار در انقلاب 57 کردیم، تکرار آن دیگر اشتباه نیست، خودکشی است. با این حرکات ارتجاعی تنها جامعه و مردم را به استیصال میکشانند و بر متن این استیصال مشتی گانگستر سیاسی و نظامی و فاشیست قومی روی سر مردم میریزند. از تحرکات تنها بوی سناریوی سیاه و گورستانهای قومی میاید. نیروها و جریاناتی که عوام فریبانه دارند به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی این حرکات ارتجاعی را توجیه و تبرئه میکنند، دارند به پای مردم معترض به جمهوری اسلامی تیر میزنند. کسی که اکنون به خیابان میاید و عربده کشی قومی راه میاندازد، دارد بر طبل جنگ قومی فردا میکوبد. این تحرکات چیزی نیست جز چیدن مقدمات سناریوی سیاه جلو چشمان ما، جز ایجاد خفقانی دیگر این بار به نام قومیت.

اجازه ندهید فدرالیستها و فاشیستهای قومی به جان جامعه و مردم بیفتند، دست به کار شوید، در محطیهای کار و زیست خود متشکل شوید، گروههای گارد آزادی را تشکیل دهید، دارد دیر میشود، قبل از قربانی شدن باید جلو فاجعه را گرفت.

1 Comments:

Anonymous Roozbeh Farahanipour said...

Speech in regards to seperatist activities

http://marzeporgohar.org/index.php?l=1&cat=16&scat=108&artid=1041

Payandeh Iran

Roozbeh Farahanipour

5:30 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home