Saturday, April 29, 2006

!انقلاب پائين تنه ای اسلامی

عباس پهلوان
عصر امروز (پی دی اف)

هر روز و هر هفته و هر ماه و سالی از "انقلاب شكوهمند اسلامی" می گذرد، اين فتنه پرشور و شر از خيلی جهات، همچنان رنگ می بازد و آن چه بيشتر نمايان می شود اين كه "انقلاب پائين تنه ای" بوده است. يك شورش سكسی! برای جماعتی كه انگار در سال های پيش از انقلاب نه زيپ شلوارشان پائين كشيده و نه تن و بدن زن و دختری را تماشا كرده بودند و در اين حسرت بزرگ بود كه در لوای "روحانيت مبارز و روحانيون مبارزتر و خلق های فشرده" به رهبری حضرت امام، دست به اين انقلاب پائين تنه ای زدند كه اين چنين مرتكب "عمليات سكسی" شوند: ناموس مردم را بدزدند. دختران در كوچه و بازار و خيابان فراری شوند...

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home