Tuesday, April 25, 2006

امروز ديدم كه خبری در باره ی فرار مغزها، و به نقل از"ادوارنيوز" (جمهوری اسلامی)، در چند سايت بازتاب داده شده است . چكيده ی خبر اين است كه...

"رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ایران رتبه اول فرار مغزها در بین کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. فرار مغزها یکی از بزرگترین آفت های کشورهای در حال توسعه است که ارتباط اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران با اساتید نخبه خارج از کشور این معضل را از بین خواهد برد."

ميدانم كه منظور از "کشورهای در حال توسعه" همان "
developing nations" است. ولی، اگر جمهوری آخوندی كشوری را كه ٢٧ سال اشغال و غارت كرده از جمله "کشورهای در حال توسعه" بشمار بياورد ، آيا ما هم بايد آن برچسب را بپذيريم و آن را طوطی وار تكرار كنيم؟ آيا ايران در حال "توسعه" است يا نابودی؟

1 Comments:

Anonymous آریا said...

... خورشید جان عزیزم.

البته که به سوی توسعه ی زوال و نابودی و قهقرایی!

1:44 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home