Wednesday, April 19, 2006

!گروه سازگارا ساحب راديو میشود
صبح ايران
١٩ آوريل ٢٠٠٦

"روزهايی كه به حسين مهری مجری برنامه ی راديو صدای ايران اعتراض ميكرديم كه اينقدر از سازگارا، اكبر عطری و افشاری تعريف و تمجيد و با آنها مصاحبه نكن، كه كاری زيان آور است، گفتند و شنيديم كه روزنامه صبح ايران از سر دشمنی چنين مطالبی را مينويسد!...حالا اين آقايان امضاء كننده برپای طرح رفراندوم كه به سلامتی وارد آمريكا شده و خود را در دستگاههای آمريكايی بعنوان افراد آگاه و مطلع و معروف جا زده اند يعنی همان سركار استوار سازگارای معروف، اكبر عطری و توابعی چون رامين احمدی و حكاكيان يعنی عزيز دردانه های حسين مهری! بعد از ٣٠٠ هزار دريافتی، موافقت وزارت خارجه ی آمريكا را در مورد طرحشان كه راه اندازی يك راديو روی ايران است كسب كرده و گراند آن در وزارت خارجه روی يمز است تا با بودجه ای برابر ٧٠٠ هزار دلار بآنها دستور دادند كه هر چه زودتر كار راه اندازی راديو را شروع كنند و روی ايران مطالب مورد نظر خود را بيان نمايند. البته در يك سوی ديگر ماجرا هم راديو تلويزيون های لوس آنجلس هستند كه شايع كرده بودند كه قرار است بآنها كمك مالی بشود كه آبرويشان را بردند ولی پول را به ديگران دادند! البته گروه ديگری هم بنام راه اندازی كنگره در تلاش هستند كه از پول های بلوكه شده ايران كمكی دريافت دارند!"...

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home