Sunday, April 16, 2006

!آدم نميدونه بخنده يا گريه كنه

:وزارت خارجه آمريكا

دلارها حتی به نوكرانمان در نقش سلطنت طلب هم تعلق نمی گيرد. پادشاهی هم كه در ايران هوادار ندارد. رژيم اسلامی بايد اصلاح شود.


در همين مورد

3 Comments:

Blogger Winston said...

سلطنت نه صلطنت

4:16 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

از كسانی كه اشتباهات املايی يادداشت های وبلاگ را گوشزد می کنند بسيار سپاسگزارم. "آپرتينگ سيستم" و "كی بورد" فارسی ندارم و اين اشتباهات گاهی پيش مياد.

12:46 PM  
Blogger Winston said...

خواهش میشه دوست عزیز

1:47 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home