Sunday, April 16, 2006

"مراد حضرت امام (ره) از جمهوري اسلامي، جمهوري دموكراتيك بود اما امروز عده‌‏اي از آوردن نام جمهوري اسلامي عارشان مي‌‏آيد."

3 Comments:

Anonymous آریا said...

خورشید جان.

کدیور نیز اشتباه می کنه: منظور خمینی اصلا از جمهوری اسلامی، همان « نظام پادشاهی » بود که به سیاق زبان نفهمی اش که همه خوب می دانیم چه قاراشمیشی بود، دوغ و دوشاب را قاطی کرده بود: لاکن اینطور نباشد که حکومت بشن یا چه! رسول الّله نیز شاه بود. لاکن بود برای صحابه و امّت. ما سیلی میزنیم از برای چه و اسلام عزیز . مع الاسف شاه نیز جمهوری بود. لاکن خب بود که بود. کافر نباشن اینها. توبه کنن. به آغوش امّت.
***********************************
همه ی اینا سر و ته یه کرباسند به جان عزیزت ای خورشید جان.

9:00 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

آريای گرامی، لاكن كاری نكنيد كه نشه كه نشه! بترسيد از پشه! آريا جان، دو سه روزه خيلی غمگينم. اما هميشه از خواندن نوشته های تو شاد ميشم.

12:50 AM  
Anonymous آریا said...

خورشید جان:

انسان تا غمگین نشه، ارزش شادمانی را درنمی یابه. خیلی چیزها را بایستی در بستر همان غمها زایاند. فراموش نکن که امنیّت و اطمینان را در استقبال کردن از خطر و ماجراجوییست که می توان به دست آورد. بیخود نبود که رستم، همواره به هفتخوانهای خودآزمایی می رفت. درست میشه. از من داشته باش. این حرف را. درست میشه. ولی ایندفعه، خیلی بهتر و عالیتر از حتّا دوران کورش./// من این سیستم خبیث فقاهتی را به سهم خودم از ریشه خواهم پوساندش.

9:25 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home