Tuesday, March 21, 2006

!"همه زندانيان عقيدتي يا آزاد شده اند يا به مرخصي آمده اند"

اگر به بخش "پيوندها" دربسياری از اين وبسايتها و وبلاگهای مدعی طرفداری از دمكراسی و حقوق بشر نگاهی بياندازيد، سايتی خواهيد ديد به نام "كانون زنان ايرانی". دو روز پيش بطور اتفاقی در اين سايت نوشته ای را به نقل از بلاگ فردی به نام "حنیف مزروعی" خواندم كه اين روزها كه در همه ی وبلاگها صحبت از اكبر گنجی است خواندنش ميتواند بسيار آموزنده باشد. كافی است كه فقط به عنوان مقاله نگاه كنيد تا هدفشان را دريابيد، و ببينيد كه چطور اين دروغ پردازان حرفه ای از هر فرصت استفاده می كنند تا چهره راستين رژيم اشغالگر را پنهان كنند.

"براي تنها زنداني نوروز"

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home