Tuesday, March 07, 2006

چهارشنبه ١٦ اسفند ماه ٥٧

نيويورك - رويتر - پادشاه ايران كه اكنون در مراكش بسر ميبرند در مصاحبه ای با باربارا والترز خبرنگار شبكه تلويزيونی ا. بی. سی. آمريكا گفتند كه بهيچوجه قصد كناره گيری از مقام پادشاهی ايران را ندارند. پادشاه در اين مصاحبه كه اولين مصاحبه ايشان بعد از خروج از ايران بود، گفتند من برای سامان دادن باوضاع كشورم را ترك كردم اما ظاهراً اقدام من نتيجه معكوس داده است. پادشاه در اين مصاحبه ضمن اشاره به ايمان عميق خود به خداوند و تلاشهائی كه در راه سربلندی ايران و رفاه مردم ايران كرده اند، افزودند از اوضاعی كه بر كشورشان ميگذرد بشدت رنج ميبرند.


آذرشهر- پاسبان مجيد تركمانی را در حاليكه در كميته انقلاب اسلامی آذرشهر تحت بازجوئی بود با شليك چند گلوله بقتل رساندند و جسدش را به پشت اتومبيل بستند و در خيابانهای شهر حركت دادند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home