Wednesday, February 22, 2006

Reza Shah Pahlavi

"حكم می كنم"

از كتاب "رضا شاه، از تولد تا سلطنت"، دكتر رضا نيازمند

مردم تهران عصر روز سوم اسفند ماه ١٢٩٩ اعلانی بر در و ديوار شهر ديدند. اين آگهی به امضای "رضا" بود و در بالای آن نوشته شده بود: "حكم می كنم". مضمون اعلان حدوداً به شرح زير بود:

"مشتی مردمان خائن زمام كشور را به دست گرفته و آن را تا كنون به لب پرتگاه نيستی كشانيده ‌اند و ما قزاقان نمی توانيم بگوييم جسارت كرده در پايتخت كشور خود كه شاهنشاه معظم محبوب ما در آنجا مقر دارند شمشير خود را بلند كرده آنجا را تصرف كرده ايم. خير. ماها فداكاران حقيقی كشور هستيم و برای پايان دادن به اين اوضاع ناگوار كمر همت بسته و آمده ايم تا خائنين را به سزای خود برسانيم و پشتيبان حكومت نيرومندی در خور شئون و عظمت كشور شاهنشاهی باشيم. لذا حكم می كنم كه مردم فقط صلاح كشور و وطن را در نظر گرفته خود را برای خدمتگزاری آماده كنند."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home