Tuesday, January 17, 2006

تصوير بز بجای نماد كورش بزرگ در در شبه‌اسكناس‌هاي "برره"

در همين مورد

"به گزارش فارس از خرمشهر، مسافران ايراني پولهاي برره را با خود به كشورهاي عراق، كويت، امارات متحده عربي و قطر برده و در ازاي آن دينار و درهم دريافت مي كنند. شهروندان كويتي كه فارسي را خوب مي دانند و سريال شبهاي برره را از نزديك دنبال مي كنند، مشتري اين اسكناسها شده اند"

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home