Tuesday, January 17, 2006

بسيار جالب است نه؟ يك نشريه خارجی بدون چون و چرا حاضر به چاب اين فراخوان می شود، البته با دريافت پول، ولی هيچ كدام، هيچ كدام، از"رسانه" های به اصطلاح ايرانی برون مرزی، كه همه هم (هنگامی كه ارباب لازم ببيند) حرف از سركوب روزنامه ها و روزنامه نگاران در ايران می زنند در اين چند هفته حتی كوچك ترين اشاره ای به اين اين فراخوان نكردند

بنابر اين، خواهش ميكنم به مردم ايران توهين نكنيد. نگوييد تنبل هستند. نگوييد كه بی غيرت شده اند. نپرسيد چرا انقلاب نميكنند. شگفت زده نشويد كه چرا چند بسيجی نميتوانند چند آخوند ترياكی را با مسلسل های خود نشانه بگيرند

اگر قرار باشد چنين رياكارانی بيايند و جای جمهوری اسلامی را بگيرند، من هم اگر بودم از همين ننگ حمايت ميكردم

زيرا برای من مانند روز روشن است كه بله،فرصت طلب تر و كثيف تر از آخوند هم پيدا مي شود

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home