Wednesday, January 18, 2006

با توجه به وضعیت کنونی و جو حاکم و آزادی های بی حد و اندازه در کشورهای غربی که باعث از بین رفتن عفت و عصمت زن و فروپاشی بنیان خانواده شده و از زن به عنوان کالا و سوء استفاده های غیر شرعی بهره برداری شده است و از طرفی در کشور اسلامی ایران جایگاه و منزلت زن بنا به فرامین و احکام الهی با حفظ حجاب ارزش پیدا می کند و تحکیم بنیان خانواده ها به دست زنان با حجاب و با ایمان رقم می خورد و نیز برای متوجه ساختن زنان کشورهای غیر مسلمان که در منجلاب فساد فرو رفتند، تبلیغ حجاب و تبیین درست آثار مثبت آن و تشویق زنان محجبه و ارزش دادن به آنان ضروری است و لازم است که از زنان با حجاب تجلیل به عمل آید و این اهمیت بسزایی می تواند در بین زنان جوامع داشته باشد

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home