Tuesday, January 17, 2006

دوستان و شاگردان نواب

هاشمی رفسنجانی در ادامه به تشکیل جبهه ملی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: جبهه ملی همراه با حرکت حوزه علمیه و آیت الله کاشانی توانست موج جدیدی را در کشور به وجود آورد ولی متاسفانه بعد از آن حرکت عظیم به دلیل ناهماهنگی با دیگر احزاب و گروههای سیاسی و از جمله حوزه علمیه باعث شد که حاکمیت اسلام در آن زمان ضربه سنگینی را متحمل شود

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home