Saturday, January 07, 2006

17 Dey-Elaine Sciolino-Masoud Kazemzadeh١٧ دی، روز آزادی زنان ايران
زنده ياد شهرام جاويد پور


سال پيش، در يك سايت اينترنتی ، برای گرامی داشت اين سالروز مهم --- آنقدر مهم كه در هزاران سايت و ‌وبلاگ به اصطلاح ايرانی كه همه به قول خودشان فمنيست و فروغ فرخزاد خوان و مدافع حقوق بشر هستند كوچكترين اشاره ای به آن نميشود، كه مبادا حرفی از اين نماد ميهن دوستی و ميهن سازی زده باشند و اربابان جهان خوار خود را كه در راه فروپاشی ايران قدم برميدارند خشمگين كنند، البته تا دلتان بخواد به استيفن كينزر و اكبر اسيدپاش وزارت اطلاعاتی و "زنده ياد" هابرماس و سارتر و تاريخ مبارزه زنان جهان سوم و باور كنيد حتی سالروز "تولد فردي مركوري" اشاره ميشود --- داشتم ميگفتم، برای گرامی داشت اين سالروزايرانی پس از برگرداندن نوشته شهرام جاويد پور به انگليسی (كه آن را در پايين ميبينيد) توجه خوانندگان را به دو مقاله، يكی از تحريفگر و دروغ پردازحرفه ای الين شيولينو و ديگری از يكی از همين دشمنان سوگند خورده ی ايران از جبهه زد ملی جلب كردم

بخوانيد تا ببينيد با چه كسانی طرفيم. از يك سو خود ميكوشند كه فاجعه ای را كه بر سر به ويژه زنان ايرانی آمده بپوشانند، از سويی ديگر چند اجنبی كه خود را ايرانی هم معرفی ميكنند تلاش ميكنند كه حتی اثری از دست آوردهای تاريخی در افكار و حافظه ما به جای نماند


پوشاكی پيچيده
الين شيولينو، ژوئن ٢٠٠١

"با گذشت زمان زنان زيرك و سازش پذير ايران به اين نتيجه رسيده اند كه حجاب اسلامی چيزی پيچيده تر از پوششی است كه فقط محبوس كننده باشد. برای بسياری از زنان پوشاك اسلامی تبديل به ابزاری به نفع آنها شده؛ ورودی به فضاهای عمومی. اين لباس اسلامی بود كه به آنها حق حضور درفضاهای عمومی را داد. اين لباس اسلامی بود كه به آنها حق داد كه در ا‌داره ها كار كنند. لباس اسلامی بود كه به آنها حق داد كه به دانشكده بروند، رانندگی كنند و در خيابان ها راه بروند. دوست من، دكتر فريده فرهی، کارشناس علوم سياسی، به من گفته است كه حجاب به زنان آزادی عمل می دهد. به گفته ی او، با حجاب زنان ميتوانند از مرزها عبور كنند."

زنان و آزادی در ايران
مسعود كاظم زاده، در زباله دانی به نام ايرانيان دات كام

در دوران ديكتاتوری سرسخت رضا شاه... گروه ها و نشريه های زنانه مستقل نابود شدند. رضا شاه همچنين پوشيدن حجاب اسلامی را قدغن كرد...در دوران حكومت رضا شاه، زنان، مانند گروه های ديگر، حق ابراز كردن عقايد خود را از دست دادند

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home