Wednesday, January 04, 2006

.اين نوشته در اصل ادامه ی اين مطلب است

!شهرك آموزشي حج سه سال ديگر "افتتاح" مي شود:معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبري

خوشبختانه طرح هاي كوتاه مدت انجام شده است و در حال اجراي طرح هاي درازمدت هستيم كه"
از آن جمله مي توان به دانشكده حج، دايره المعارف حج، دانشنامه حج، آموزش چندساله
".زبان عربي و... اشاره كرد


هم ميهنان گرامی، خواهش ميكنم پس از خواندن گزارش ‌استفراغ آور به اين مقاله از يكی از اعضای جبهه ملی ,شعبه ی برون مرز خانه ی عفاف, نيز نگاهی بكنيد، يعنی همان كسانی كه خود برای من و نسل سو‌خته ی ما اين جمهوری را "افتتاح" كردند

.خوانديد؟ بدبخت نسل جوان ايرانی. ٢٧ سال نسل كشی، تازه ما بدهكارهم هستيم و نميدانستيم

.به خدا كثيف ترين آخوند هزاران بار بيشتر از اين فسيل، اين حسني كرواتی، و ‌امثالش شرف دارد

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home