Thursday, December 15, 2005

shirin ebadi

یک سایت آلمانی عربی زبان "که به گفتگوی غرب با جهان اسلام توجه دارد" در آخرین شماره از بولتن ماهانه خود با شیرین عبادی گفتگو کرده است

پرسش: سال گذشته در وین گفتید اگر من تحت حاکمیت شاه زندگی می کردم اینجا نبودم ، آیا انقلاب آزادی های سیاسی بیشتری اعطا کرده است ، پس از روی کار آمدن دولت جدید به این گفته خود چگونه می نگری؟

شیرین عبادی: نظر من تغییر نکرده است ، حضور شما در اینجا وگفتگویی که انجام می دهید بهترین دلیل بر این مدعی است ، ما امروز از آزادی سیاسی به مراتب بیشتر از زمان شاه برخوردار هستیم ، ، به رغم وجود اختیاردر انتخاب نحوه زندگی اما در زمان شاه قادر به انتقاد از نظام نبودیم. در مورد دولت کنونی هم باید بگویم که ایرانی ها از آنچه به دست آورده اند دفاع خواهند کرد واجازه نخواهند داد چیزی را که با مبارزه ای سخت به دست آورده اند از دست برود

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home